IMPRESSUM

Wolfsburg, 22.07.2019

IPMA Projectmanagement Monitoring & Assistance GmbH

Tischlerstr. 3
D-38440 Wolfsburg
Tel. +49 5361 · 601 58-0
Fax. +49 5361 · 601 58-100

Obchodní rejstřík: Obvodní soud Braunschweig: HRB 200429

Daňové identifikační číslo: DE206560001

Vedení společnosti

Jean-Guy Passebois: jgpassebois@ipma-group.com
Klaus-Dieter Leis: kdleis@ipma-group.com

Internet

Koncepce & design: Gingco.Net Werbeagentur GmbH & Co. Kg
Developer: Gingco.Net New Media GmbH

Osoba odpovědná za obsah dle § 10 odstavec 3 Státní smlouvy o mediálních službách (MDStV)
Jean-Guy Passebois
Tischlerstr. 3
D-38440 Wolfsburg

Copyright

Obsah a struktura webové stránky společnosti IPMA GmbH jsou autorsky chráněny. Rozmnožování informací či dat, zvláště pak další využívání textů, částí textů a obrazového materiálu je podmíněno předchozím souhlasem. Jakékoliv další zužitkování, rozšiřování, rozmnožování, zveřejňování atd. textů a zobrazení zveřejněných na této webové stránce si vyžaduje výslovného souhlasu společnosti IPMA GmbH. Všechna práva zůstávají vyhrazena autorům.

Disclaimer

IPMA GmbH neručí za aktuálnost, správnost a úplnost informací podávaných na této webové stránce. Totéž platí i pro obsahy externích webových stránek, na které tato stránka prostřednictvím hyperlinků přímo či nepřímo odkazuje a na které IPMA GmbH nemá vliv.

Ochrana osobních údajů

Wolfsburg, 22.07.2019

Ochrana Vašeho soukromí je pro společnost IPMA obzvlášť důležitá. V následujícím textu Vám poskytujeme informace o sbírání, zpracovávání a využívání Vašich údajů. Děje se tak vždy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Všeobecné informace

V zásadě můžete naše webové stránky navštívit bez udání jakýchkoliv údajů k Vaší osobě. Vaší návštěvou na naší webové stránce získáme pouze údaje o využití, tzv. protokolové údaje, které lze anonymně využívat pro statistické účely. Můžeme sbírat následující protokolové údaje:

– anonymní cookie ID, který neumožňuje činit závěry ohledně Vaší IP adresy,

– Vámi využívaný operační systém a webový prohlížeč,

– datum a čas Vaší návštěvy,

– stránky, které jste u nás navštívil/a.

Používání cookies

Na svých webových stránkách používáme tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na paměťovém médiu Vašeho koncového zařízení, např. na pevném disku, a jejich prostřednictvím nám plynou určité informace. Cookies nedovedou spustit program nebo přenášet viry na Vaše koncové zařízení. Naše webová stránka používá následující druhy cookies, jejichž objem a způsob fungování budou objasněny níže.

Cookies, které se v souvislosti s Vaším webovým vyhledávačem ukládají:

Transientní cookies: K nim patří zejména session cookies. Ty ukládají tzv. session ID, na základě kterého lze různé dotazy Vašeho webového prohlížeče přiřazovat společné relaci (session). To umožňuje opětovné rozpoznání Vašeho koncového zařízení, pokud se na naši webovou stránku vrátíte. Session cookies jsou automaticky smazány, jakmile zavřete svůj webový prohlížeč.

Persistentní cookies: Tyto cookies jsou automaticky smazány po stanovené době, která se podle druhu cookies může lišit. Můžete je v nastavení svého webového prohlížeče kdykoli smazat.

Bez použití těchto cookies nelze plně zaručit některé funkce našich webových stránek. Údaje, které jsou zpracovány prostřednictvím cookies, které jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek, nejsou používány k vytváření uživatelských profilů. Pokud jsou cookies používány pro analytické účely, slouží k zlepšení kvality a uživatelské přívětivosti našich webových stránek, jejich obsahu a funkcí. Umožňují nám sledovat, jakým způsobem jsou naše webové stránky využívány – které funkce a jak často. To nám umožňuje průběžné optimalizování našich webových stránek.

Shora uvedené cookies jsou ukládány na Vašem koncovém zařízení a z něho zprostředkovány našemu serveru. Proto můžete zpracování údajů a informací prostřednictvím cookies sami konfigurovat. Můžete provést odpovídající konfigurace v nastavení Vašeho webového prohlížeče, kterými můžete odmítnout např. third party cookies nebo cookies celkově. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že pak možná nebudete moci řádně využívat všechny funkce našich webových stránek. Navíc doporučujeme pravidelné ruční mazání cookies, jakož i historie Vašeho prohlížeče.

Na této webové stránce používáme následující cookies:

  • IPMA_COOKIES_ACCEPTED
  • IPMA_PRIVACY_GA_ENABLED
  • _ga
  • _gat
  • _gid

 

Odpovědný orgán

„IPMA Projectmanagement Monitoring Assistance GmbH“ (následně označována i jako „IPMA", „IPMA Group“, „my" nebo „společnost“), Tischlerstraße 3, 38440 Wolfsburg, Spolková republika Německo, je odpovědnou osobou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), co se týče Vašich osobních údajů. Sídlo společnosti se nachází ve Wolfsburgu / Německo.

V případě dotazů, podnětů nebo komentářů na téma ochrana osobních údajů jsme Vám rádi k dispozici. Obraťte se prosím prostřednictvím e-mailu na adresu
datenschutz@ipma-group.com.

Kdy sbíráme osobní data?

Osobní data sbíráme a zpracováváme v následujících případech:

a) Vstupujete s námi přímo do kontaktu v průběhu výběrového řízení nebo poptávky po pracovním místě.

b) K navazování obchodních vztahů nebo k realizaci zakázek.

c) Žádáte více informací k našim službám.

Které údaje o Vás můžeme sbírat a k jakému účelu?

Následující údaje o Vaší osobě lze sbírat:

a) Management uchazečů: jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, vzdělání, rodinný stav, profesní zkušenosti (všechny údaje, které nám o sobě dáte k dispozici, aby mohl být
uskutečněn proces výběrového řízení).

b) Realizace zakázek, smluv a péče o zákazníky: číslo zákazníka, číslo smlouvy, kontaktní osoba se jménem, telefonním číslem, poštovní a e-mailovou adresou.

 

Kdy Vaše osobní údaje mažeme?

Vaše osobní údaje mažeme, jakmile je pro daný účel již nepotřebujeme a pokud IPMA nemá žádnou zákonnou povinnost k jejich dalšímu uchovávání.

Údaje příp. nutné k tomu, abychom mohli přezkoumat nároky vůči nám kladené, abychom tyto mohli odmítnout nebo aby proti Vám, nám nebo třetí straně mohlo být zahájeno trestní stíhání nebo aby mohly být předloženy nároky, můžeme uchovávat po tak dlouhou dobu, po jakou by mohla trvat hrozba takového řízení.

Vaše práva na ochranu osobních údajů:

Právo na informace (čl. 15 GDPR)::
Rádi Vám sdělíme, které osobní údaje jsme k Vaší osobě uložili. První informace je bezplatná, u dalších informací si vyhrazujeme právo jejich fakturace. Zpracování se uskutečňuje ve lhůtě 30 dnů a informace Vám budou poskytovány prostřednictvím e-mailu.

Abychom si mohli být jisti, že osoba vznášející dotaz je taky osobou, za kterou se vydává, potřebujeme doklad totožnosti. Může to být kopie úředního dokladu totožnosti. Prosíme začernit nebo znečitelnit sériová čísla, pasová čísla apod. Použijeme tuto kopii výhradně k identifikaci a ke zpracování dotazu.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR):

Můžete od nás požadovat opravu svých údajů. Přijmeme přiměřená opatření k tomu, abychom údaje, které jsme od Vás získali a zpracovali, udržovali v korektním, úplném a aktuálním stavu.

Právo na výmaz „Právo být zapomenut“ (čl. 17 GDPR):
Můžete po nás vyžadovat výmaz svých údajů, pokud pro to existuje jeden z následujících důvodů:

a) Osobní údaje pro účely, pro které byly získány nebo jiným způsobem zpracovány, už nejsou nutné.

b) Dotyčná osoba odvolá svůj souhlas, o který se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), a jiného právního podkladu pro zpracování se nedostává.

c) Dotyčná osoba podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a pro zpracování neexistují žádné přednostní oprávněné důvody, nebo dotyčná osoba podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2.

d) Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR):
Můžete po nás požadovat omezení zpracování svých údajů, pokud nesmíme používat všechny údaje, které nám Vámi byly poskytnuty.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR):

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, pokud zpracování dat spočívá na Vašem souhlasu nebo na našich oprávněných zájmech či na oprávněných zájmech třetí osoby. V tomto případě Vaše údaje již nebudeme déle zpracovávat. Poslední jmenované neplatí, pokud můžeme pro zpracování prokázat pádné důvody hodné ochrany, které převažují nad Vašimi zájmy, nebo pokud Vaše údaje potřebujeme pro uplatnění, vykonání nebo obhájení právních nároků.

Stížnost u dozorčích úřadů:

IPMA Group bere Vaše pochyby a práva velmi vážně, proto se s dotazy prosím obraťte nejprve na adresu datenschutz@ipma-group.com.

Pokud byste ale byli toho názoru, že jsme se Vašimi stížnostmi nebo pochybami dostatečně nezabývali, máte právo na podání stížnosti u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů.

Používáme následující služby třetích osob:
Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy do Vašeho počítače a umožňují analýzu využití webových stránek Vaší osobou. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem použití těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na jeden ze serverů společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. V případě aktivace IP anonymizace na těchto webových stránkách je Vaše IP adresa společností Google uvnitř členských zemí Evropské unie nebo jiných smluvních států dohody o evropském hospodářském prostoru ovšem napřed zkrácena. Jen ve výjimečných případech se předává plná IP adresa na server Google v USA, kde se zkrátí. Z příkazu provozovatele těchto webových stránek Google tyto informace využije k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavení reportů o aktivitách webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s využitím webových stránek a internetu pro provozovatele webových stránek. V rámci Google Analytics nebude Vaše IP adresa, zprostředkovaná Vaším prohlížečem, spojována s jinými údaji od Googlu. Ukládání cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením v softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě možná nebudete moci využít všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zamezit evidenci údajů vyprodukovaných cookie a vztahujících se na webovou stránku (včetně Vaší IP adresy) a jejich zpracování prostřednictvím Googlu tím, že si stáhnete a nainstalujete plug-in, který je k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Analýze prostřednictvím Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na následující link:

Cookie-Einstellungen

Bližší informace k podmínkám použití a ochraně osobních údajů najdete na adrese Google Analytics Bedingungen, resp. na adrese Google Analytics Übersicht.

 

Služba Content Delivery Networks na webových stránkách

K optimalizaci datového provozu a k co nejrychlejšímu a před výpadky chráněnému datovému přenosu využívá několik plug-inů naší webové stránky služeb zvaných Content Delivery Networks (CDN).

Po technické stránce přitom dochází k přenosu informací mezi webovým prohlížečem uživatele internetu a našimi webovými stránkami přes Content Delivery Network. Tato služba je tak schopná analyzovat datový provoz mezi uživatelem a našimi webovými stránkami, aby např. rozpoznala útoky na naše služby a odvrátila je. Navíc Content Delivery Network pro účely optimalizace a analýzy ukládá za určitých okolností cookies ve Vašem počítači a je i možné, že jsou spuštěny kódy JavaScriptu. Pro zamezení spuštění kódů JavaScriptu může uživatel instalovat a aktivovat blokátor JavaScriptu (např. http://www.noscript.net).

Podrobnosti o službách užívaných na naší webové stránce a o jejich poskytovatelích:

npm, Inc. pro zahrnutí nezbytných skriptů přes server
unpkg.com ke korektnímu zobrazení stránky
– Isaac Z. Schlueter, CEO
– Laurie Voss, COO
– CJ Silverio, CTO
Oakland, California 

npm@npmjs.com

Další informace a prohlášení k ochraně osobních údajů jsou k nahlédnutí na adrese https://www.npmjs.com/policies/privacy a https://www.npmjs.com/about.

 

Vimeo

K zobrazování videí na naší internetové stránce používáme „Vimeo“. Jedná se o službu společnosti Vimeo, LL C, 555 West 18 th Street, New York, New York 10011, USA, dále pouze „Vimeo“.

Částečně dochází ke zpracování uživatelských dat na serverech společnosti Vimeo v USA. Díky certifikaci dle štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active však Vimeo zaručuje, že požadavky na ochranu osobních údajů EU jsou dodržovány i při zpracování dat v USA.

Právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zlepšování kvality naší internetové prezentace.

Navštívíte-li stránku naší internetové prezentace, do které je vloženo video, dochází pro zobrazení videa ke spojení se servery společnosti Vimeo v USA. Z technických důvodů je přitom nezbytné, aby Vimeo zpracovalo Vaši IP adresu. Vedle toho se ale ukládá i datum a čas návštěvy na našich internetových stránkách.

Pokud jste současně přihlášeni u Vimea, zatímco navštěvujete jednu z našich internetových stránek, do které je vloženo video, je možné, že Vimeo takto nashromážděné informace přiřadí Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Chcete-li tomu zabránit, je třeba buď se před otevřením naší internetové prezentace odhlásit z Vimea nebo odpovídajícím způsobem nakonfigurovat svůj uživatelský účet u Vimea.

Za účelem funkčnosti a analýzy využití používá Vimeo službu pro webovou analýzu Google Analytics. Prostřednictvím Google Analytics jsou přes Váš webový prohlížeč na Vaše koncové zařízení ukládány cookies a informace o využití našich internetových stránek s vloženým Vimeo videem jsou přeposlány společnosti Google. Nelze zde vyloučit, že Google tyto informace v USA dále zpracovává.

Pokud nesouhlasíte s tímto zpracováním, máte možnost zabránit instalaci cookies prostřednictvím odpovídajícího nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči.

Právní základ tvoří čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v zlepšování kvality naší internetové prezentace. Oprávněným zájmem společnosti Vimeo je statistická analýza chování uživatelů pro účely optimalizace a marketingu.

Na adrese http://vimeo.com/privacy poskytuje Vimeo další informace ke sběru a využití dat, jakož i k Vašim právům a možnostem z hlediska ochrany Vašeho soukromí.

Zdroj: https://www.ratgeberrecht.eu/leistungen/muster-datenschutzerklaerung.html#vorschau-ihrer-generierten-muster-datenschutzerklaerung